top of page
Image by Jeffrey Eisen

REKULTYWACJE TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Przywracamy Naturze

Firma Haller S.A. posiada trzydziestoletnie doświadczenie w zakresie zagospodarowania (odzysku) odpadów pochodzących z rozbiórek i wyburzeń budynków, odpadów energetycznych, górniczych i innych, a także duże możliwości ich wykorzystania. Obecnie firma posiada decyzje administracyjne umożliwiające odbiór i odzysk w/w odpadów a także dysponuje transportem samochodowym, co pozwala na odbiór każdej ilości odpadów pochodzących z bieżących prac lub zdeponowanych na składowisku.

Cena zagospodarowania 1 Mg odpadu uzależniona jest od jego rodzaju, ilości, formy płatności i uzgadniana jest w drodze odrębnych negocjacji.

Wszystkie przedsięwzięcia związane z wykorzystywaniem odpadów przemysłowych realizujemy zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach.

Oferujemy również kompleksowe usługi projektowo - wykonawcze, takie jak:

  • budowa nasypów drogowych, autostradowych i kolejowych,

  • budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków,

  • budowa przepustów rurowych, skrzynkowych oraz podziemnych zbiorników retencyjnych,

  • odbiór i zagospodarowanie odpadów górniczych, hutniczych, energetycznych, niebezpiecznych i innych,

  • rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych działalnością przemysłową oraz skażonych chemicznie,

  • budowa, rozbiórka, zabezpieczenie i rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych, komunalnych oraz sortowni,

  • likwidacja pożarów powstałych w obrębie zwałowisk odpadów górniczych,

  • budowa, remont i modernizacja obiektów inżynieryjnych i hydrotechnicznych, wraz z ich infrastrukturą, takich jak: osadniki, zbiorniki wodne, koryta rzek i potoków, wały przeciwpowodziowe, nasypy drogowe i kolejowe,

  • roboty ziemne wraz z uzbrojeniem terenu,

  • wyburzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

W przypadku zainteresowania lub pytań prosimy o kontakt.

Rekultywacje: Produkty
bottom of page