top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

1. Administratorem danych osobowych jest: „FIRMA HALLER” SA z siedzibą w Katowicach, pod adresem:
40-833 Katowice, ul. Obroki 133, KRS 143859, NIP 634-10-02-055, tel. 032 – 351 22 00, adres poczty
elektronicznej: haller@haller.com.pl.
2. Działalność administratora nie polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój
charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których
dane dotyczą na dużą skalę, jak również nie polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych
kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO oraz danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.
3. Przekazane w związku z prowadzoną działalnością dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz czynności objętych przedmiotem
działalności, w tym zawierania i wykonywania umów.
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu
administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
9. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
oraz profilowaniu.
10. Źródłem Państwa danych osobowych są te osoby, których dane dotyczą oraz podmioty, z którymi te
osoby łączą relacje na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa pracy.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna RODO: Tekst
bottom of page